Chương trình đào tạo

logo

Chương trình học tại BEEs’ Elite School

Tại BEEs’ Elite School, chương trình được thiết kế từ sáu lĩnh vực phát triển với mục tiêu tinh hoa: Tư duy Các hoạt động tại BEEs’Elite School chú trọng xây dựng cho trẻ các kỹ năng tư